NFT News

NFT News
اعتراض اخیر ضد NFT ساختگی بوده است
 روز دوشنبه، جمعیتی از معترضان به ظاهر خشمگین که تابلوهای با مضامین «خدا از NFTها متنفر است»، «ارز فیات را دوباره بزرگ کنید» و «ویتالیک دجال است» حمل می کردند، در رسانه های اجتماعی سروصدا...

پیشنهادی

رویدادهای دیگر